ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು/ ಆದೇಶಗಳು


ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ..ಎಫ್.ಸಿ - "ಜಲಸಿರಿ" ಯೋಜನೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿ
ಬಜಾಲ್   ಬೋಳೂರು-ಬಿ ಮತ್ತು ಮರೋಳಿ     ಕಾವೂರು ಮತ್ತು ಕುಳಾಯಿ  


ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು:

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ - KIUWMIP Tranche-2 "ಜಲ ಸಿರಿ"

ಬಜಾಲ್     ಬೋಳೂರು     ಕಾವೂರು     ಕುಳಾಯಿ     ಮರೋಳಿ


ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು:

DK_DC_Court_Orders
Mangalore_AC_Court_Orders
Mangalore_Tahashildar_Court_Orders
Mudabidri_Tahashildar_Court_Orders
Bantwal_Tahashildar_Court_Orders
Puttur_AC_Court_Orders
Puttur_Tahashildar_Court_Orders
Belthangady_Tahashildar_Court_Orders
Sullia_Tahashildar_Court_Orders